Nettleie bedriftskunder

Gjeldende fra 1.1.2017
Tariffene for næringsvirksomhet forutsettes nyttet for håndverksbedrifter, industri, kontorer, forretninger, hoteller, skoler, andre private og offentlige administrasjons- og institusjonsbygninger, samt andre som ikke dekkes over husholdningstariffen. Lys, apparater, motorer og sveise-transformatorer kan tilkobles over ett abonnement.

Tariffene er differensiert etter dimensjonering av kundens overbelastningsvern (inntakssikring). Kunder med overbelastningsvern over 125A/230V og 72A/400V blir effektavregnet.

Tariff beskrivelse Overbel.vern 230V Overbel.vern 400V Overbel.vern 1000V Fastbeløp (kr/år) Effektledd (kr/kW/år) Energiledd (øre/kWh) Tidsdifferensiert* energiledd (øre/kWh)
                Vinter Sommer
HT41 Næringslivskunder <= 63A <=36A <=14A 5 110   28,1 28,8 26,2
HT42 Næringslivskunder 64-125A 37-72A 15-28A 9 010   28,1 28,8 26,2
HT3L Store næringslivskunder nettnivå 4 og 5 126-250A 73-144A 29-57A 21 420 345,00 11,8 12,8 10,0
251-500A 145-288A 58-115A 26 580
501-1000A 289-575A 116-230A 35 080
1001-2000A 576-1150A 231-460A 52 220
> 2000A > 1150A >460A 69 360
HT3H Store næringslivskunder nettnivå 3       172 230 310,00 9,5 10,5 8,6
HT3H1 Minikraftverk       42 600 310,00 9,5    
Veilys næringskunder < 200 W. Styrt av fotocelle       1 150   77,0    
Veilys næringskunder > 200 W. Styrt av fotocelle       1 150   48,2    

 

* Vi tilbyr alle næringskunder med årsforbruk over 100.000 kWh en tidsdifferensiert tariff.
Differensieringen er delt opp i vinter og sommerperiode (1. mai-1. september). Tidsdifferensiert energiledd gjelder for et helt år av gangen.

Beregning av effektledd: Maksimaleffekten som legges til grunn for årsavregningen beregnes slik: Høyeste timesavlesning innenfor hvert kvartal noteres, og maksimaleffekten beregnes som gjennomsnittet av de 3 høyeste timesavlesningene av dette.

Offentlige avgifter næringskunder
Nettleieprisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og forbruksavgift på elektrisk strøm, men inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 800 kroner per år/anlegg, som er innarbeidet i fastleddet i tariffene.
Fra 1.1.2017 har myndighetene fastsatt forbruksavgiften til 16,32 øre/kWh ekskl mva. Forbruksavgift lav sats er 0,48 øre/kWh ekskl mva.

Avregning og fakturering
Alle abonnenter, hvor ikke annet er avtalt, avregnes månedlig. Måleravlesning den første dag i måneden.
Forfall for faktura er den 30. i måneden.

Egeninkasso
Kostnad ved egeninnkasso: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.100,-