Nettleie privatkunder

Gjeldende fra 1.1.2017

For privatkunder (husholdning/hytte/fritidsbolig med inntakssikring <=63 Ampere) er nettleia som følger:

Fastledd           Kr 4.310 per år

Energiledd        45,42 øre/kWh

I nettleiens energiledd inngår Forbruksavgift til staten med 16,32 øre/kWh (fra 1.1.2017) og lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

Strøm til boligformål er fritatt for merverdiavgift i vårt forsyningsområde.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og prisendringer.

Strømpris kommer i tillegg til nettleien.

Veilys styrt av fotocelle

Minsteabonnement er 200 W, mens forbruksavgift og Enova-avgift beregnes av faktisk effekt. Energimengden beregnes ut fra en brukstid på 4000 timer. 

Beskrivelse         Fastbeløp (kr/år/anlegg)       Energiledd (øre/kWh)

<200 W                      350                                        94,32

>200 W                      350                                        65,52

Tidsdifferensiert tarfiff

Vi tilbyr alle husholdninger med årsforbruk over 8.000 kWh en tidsdifferensiert tariff. Differensieringen er delt opp i vinter og sommerperiode (1. mai-1. september). Tidsdifferensiert energiledd gjelder for et helt år av gangen.

Tidsdifferensiert energiledd (øre/kWh):

Vinter           sommer

46,13            43,53

Tariffstøtte

I Statsbudsjettet fastsettes årlig et utjevningstilskudd for å redusere nettleien i områder av landet der nettleien høy (også kalt tariffstøtte). Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet og i 2017 er det bevilget 10 millioner kroner til tariffstøtten. Vi har mottatt estimater om at nettkundene i vårt område dessverre ikke mottar tariffstøtte i 2017. Dette er tatt hensyn til i våre tariffer for 2017. I 2016 ble nettkundene i vårt område tildelt 3,335 millioner kroner i tariffstøtte.

Dette koster nettleien i løpet av et år

Eksemplene under viser hva nettleien for en privatkunde vil koste i løpet av ett år alt etter hvor høyt forbruk du har.

Forbruk (kWh/år)                                       10 000      20 000      30 000

Årskostnad nettleie (kroner)                        8 852        13 394      17 936

Herav offentlige avgifter (kroner/år)             1 732        3 464        5 196

Nettleie i gjennomstnitt, øre/kWh                88,52        66,97        59,79

Avregning og fakturering

Alle nettkunder hvor ikke annet er avtalt, avregnes månedlig. Måleravlesning den første dag i måneden. Forfall for faktura er den 30. i måneden.

Egeninkasso

Kostnad ved egeninnkasso: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.100,-