Innmating av produksjon

Tariff gjeldende fra 1.1.2017:

Innmating av produksjon fra kraftverk blir avregnet med et energiledd og et fastledd.

Energiledd:

Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og blir fastsatt på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet. Marginale tapskostnader avhenger av tapsprosenten i de enkelte punktene og verdien av nettapet som blir styrt av markedsprisen på kraft.

Marginaltapet blir beregnet som et produkt av gjeldende marginaltapssats, områdepris fra NordPool ref Tromsø og mengde innmatet kraft i tilknytningspunktet.

I og med at energileddet er satt sammen av marginal tapsprosent og kraftprisen, kan det ikke oppgis på forhånd. Nettselskapet kan oppgi marginaltapssatsen i det enkelte tilknytningspunkt.

Andre tariffledd:

Sentralnettets innmatingstariffer er retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett. Per 1.1.2017 er innmatingstariffen i sentralnettet 1,3 øre/kWh.

Kraftverkets midlere årsproduksjon skal brukes som avregningsgrunnlag. Praksis for utregning av midlere årsproduksjon er gjennomsnittet av de siste 10 års kraftproduksjon.

For kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW skal avregningsgrunnlaget være 30 % av installert effekt multiplisert med 5000 timer.

For nye produksjonsenheter uten tilstrekkelig historisk datagrunnlag anvendes forventet årsproduksjon i henhold til gitt konsesjon (eventuelt redusert til nettselskapets begrensing på produksjon) som avregningsgrunnlag for oppstartsåret og de to påfølgende kalenderår.

Nettoavregning:

For produsenter som både mater inn produksjon på nettet og tar ut kraft fra nettet (såkalt blandet punkt) blir innmatingskostnad beregnet ut fra målte verdier i tilknytningspunktet og Andre tariffledd beregnes etter måleverdier for netto produksjon i tilknytningspunktet.