Om Nord-Salten Kraft Holding

Konsernet Nord-Salten Kraft har lange og sterke tradisjoner i Hamarøy, Steigen, Sørfold og tidligere Tysfjord kommune. Hovedkontoret er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy.

Andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL ble stiftet 12. august 1946 og omdannet til aksjeselskapet Nord-Salten Kraft AS 29. juni 2010. I 2019 ble nettvirksomheten skilt ut i et eget selskap Nord-Salten Kraft Nett AS, og det ble etablert et holdingselskap Nord-Salten Kraft Holding AS. Dette ble gjort etter endringer i Energiloven med krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet innen 1.1.2021. Ved årsskiftet 20/21 endret nettselskapet navn til Kystnett AS.

Nord-Salten Kraft Holding AS eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og drøye 4.500 private aksjonærer.

Nord-Salten Kraft Holding AS eier 100 % av aksjene i Nord-Salten Kraft AS og Kystnett AS og leverer administrative tjenester til datterselskapene.

Konsernets kjernevirksomhet er produksjon, distribusjon og omsetning av kraft, og bredbåndsvirksomhet. Selskapene sysselsetter i overkant av 50 personer og har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Narvik og Rekvatn i Hamarøy, i tillegg til hovedkontoret på Ulvsvåg.

Kystnett AS drifter og vedlikeholder distribusjons- og regionalnett. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er fra Kobbelv i sør til Bognes i nord.

Nord-Salten Kraft AS eier og drifter seks kraftstasjoner (Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn, Forsanvatn minikraftverk og Raukforsen), selger kraft til sluttbrukere, eier og leier ut bredbåndsnett og driver utleie av boliger.