Kompensasjon for langvarig strømbrudd

Nettkunder kan kreve kompensasjon fra nettselskapet ved langvarige strømbrudd, jmf. forskrift 1999-03-11-302 § 9A-2.

Kompensasjon utbetales ved strømbrudd som varer i mer enn 12 timer, og beløpets størrelse er:


kr 600 for avbrudd til og med 24 timer.
kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer.
kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav innen to måneder etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om strømbruddet, eller at nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted.

Hvis en sluttbruker er tilknyttet overføringsnettet i flere målepunkt, så vil vedkommende sluttbruker bare ha krav på utbetaling av ett kompensasjonsbeløp.
Krav om kompensasjon må meldes på særskilt skjema utarbeidet av Nord-Salten Kraft AS.

Skjema for søknad om kompensasjon finner du her: Kompensasjonsskjema

For mer informasjon se forskrift: 1999-03-11-302 § 9A-2 på

www.lovdata.no.