Verdivurdering av Nord-Salten Kraft AS

26. Mai. 2017
Nord-Salten Kraft AS har som en del av pågående strategiarbeid gjennomført en ekstern verdivurdering av selskapet per 01.01.2017. Det er selskapet Thema Consulting Group som har utført verdivurderingen. Verdivurderingen ble presentert på eiermøte 23. Mai.

20.06.201709:38 Glenn Johansen

Verdivurderingen estimerer verdien av totalkapitalen i selskapet til 985 millioner kroner og verdijustert egenkapital er estimert til 785 millioner kroner. Dette gir en verdi per aksje på 202 kroner.

Se presentasjon her for nærmere detaljer knyttet til verdivurderingen.

Finasielle anleggsmidler, ikke driftsrelatert eiendom og arbeidskapitalen er vurdert med bakgrunn i balanseførte verdier uten nærmere analyse av hvorvidt det finnes mer- eller mindreverdier i balansen.

Nord-Salten Kraft AS er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon og nettvirksomhet, samt utleie av fibernett og strømsalg. Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Aksjeselskapet Nord-Salten Kraft AS er en videreføring av andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL ("Kraftlaget") som ble stiftet 12. August 1946. Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap 29. Juni 2010, og eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av selskapets kunder.  

, click to open in lightbox