Rigget for fremtiden

Regnskapet for Nord-Salten Kraft AS viser at selskapet i 2018 hadde en omsetning på 202,4 millioner kroner, noe som er det høyeste noensinne. Selskapet oppnådde et driftsresultat på 51,6 millioner kroner, og driftsmarginen ble 25,5 %. Årsresultat etter skatt ble 21,8 millioner kroner.

En del av forklaringen til den økte omsetningen er at NSK fra 1.7.2018 startet salg av kraft til sluttkunder i egen regi. Tidligere var selskapet kommisjonær (forhandler) for SKS Kraftsalg AS, mens man nå håndterer alt selv. - Dette er et grep som ble gjort for å styrke selskapet og vår rolle i lokalsamfunnet, og samtidig tilføre kompetanseoppgaver til våre egne ansatte, forteller adm dir i Nord-Salten Kraft, Stein Valle. På denne måten er vi en aktør i hele verdikjeden, fra produksjon, til salg og distribusjon av kraft, sier han.

Nedgang i driftsresultat sammenliknet med rekordåret 2017 skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader. I 2017 hadde selskapet negative pensjonskostnader, forårsaket av overgang til innskuddsbasert pensjonsordning, mens man i 2018 fikk ekstra høye pensjonskostnader blant annet som følge av overgang til ny statistikk for forventet levealder. – Utviklingen og uforutsigbarheten i kostnader for ytelsesbaserte pensjonsordninger er en utfordring for så vel privat næringsliv som det offentlige, påpeker Valle. Vi er derfor svært tilfredse med at vi fra 1.1.2018 har lukket ytelsesordningen og er etablert med innskuddsbasert pensjonsordning.

En kraftpris på 42,0 øre/kWh i 2018 mot 24,0 i 2017 bidro til et godt resultat fra kraftproduksjon, til tross for at produksjonen gikk ned fra 292 GWh i 2017 til 221 GWh i 2018, blant annet som følge av lav magasinbeholdning ved inngangen til år 2018.

Styret i NSK behandlet mandag selskapets regnskap for 2018 og foreslår et utbytte på 3,90 kroner per aksje, totalt kr 15,2 millioner kroner. Styrets forslag legges fram for endelig behandling på generalforsamlingen 13. juni. Her finner du selskapets Årsrapport for 2018. 

Det ble investert for 37,2 millioner kroner i 2018. I produksjonsvirksomheten er det gjort en del investeringer i Slunka og Sagfossen kraftstasjoner. I Slunka er bl. a. magnetostaten skiftet ut, sleperinger slipet, ny drenering lagt og veien mellom Rekvatn og Slunka rustet opp. I Sagfossen er regulator (GOPS) skiftet ut, og det er gjort omfattende fjellsikring i tilløps- og utløpstunell. Det ble investert totalt 5,2 millioner kroner i kraftverkene i 2018. I løpet av året ble det gjennomført investeringer i strømnettet på til sammen 14,9 millioner kroner, herunder utvidelse av Skjelvareid transformatorstasjon, 24 km nytt 22 kV kabelnett samt en del nye nettstasjoner og utskifting av strømmålere (AMS). Selskapet har også investert i utbygging av fiber- og radiobasert bredbånd, i hovedsak i Sørfold og Steigen kommune.

Totalt ble det levert 168 GWh kraft til sluttbrukere i NSK sitt distribusjonsnett i 2018, en økning på drøyt 14 GWh sammenliknet med 2017. - Vi ser at det grønne skiftet er i full gang, og utviklingen med tilrettelegging av nettilknytning for havbruksnæringen fortsetter. Vi har også registrert en hyggelig vekst i aktivitet og utvikling i øvrig industri og næringsvirksomhet, sier Stein Valle.

De siste årene har det vært arbeidet godt med driftsforbedringer og kostnadsfokus i hele organisasjonen, og dette har gitt resultater, sier Stein Valle. I 2019 rettes blikket i enda større grad fremover. - Vi starter arbeidet med omdanning av selskapet for å tilpasse til lovpålagt krav om selskapsmessig skille for nettselskaper, forteller Valle. Og arbeidet med utbygging av Raukforsen kraftverk og Gjerelvmo Transformatorstasjon er i gang. Med tilknytning til sentralnettet i Kobbelv ligger det til rette for utbygging av flere småkraftprosjekter i området og vi får en betydelig bedring av forsyningssikkerheten i vårt område. Samlet transformatorytelse i Kobbelv vil også kunne legge grunnlaget for utvikling av kraftkrevende industri gjennom kombinasjonen gunstig nettleie og lave kraftpriser.  

Styret mener at selskapet gjennom de tiltak som er iverksatt og under arbeid har et meget godt utgangspunkt for fortsatt lønnsom drift og videre vekst. Det er styrets og administrasjonens mål å fortsette å skape verdier for selskapets eiere og kunder, og for lokalsamfunnet i Nord-Salten som helhet.