Likere nettleie nå!

Kronikk: Nord-Salten Kraft, et av landets mest effektive selskaper ber om likere nettleie

Nord-Salten Kraft er et av landets mest effektive selskaper i følge NVE sine målinger, og et av referanseselskapene i inntektsreguleringen. Men selskapet har likevel av landets høyeste nettleie på grunn av få kunder å dele regningen på, samt krevende topografiske og klimatiske forhold. Med dette utgangspunktet er det sterkt urimelig at vi som et supereffektivt selskap ikke har mulighet til å tilby våre kunder en lavere nettleie. Vi er derfor som de fleste av landets nettselskaper for en likere nettleie i Norge.

Alle landets innbyggere er tilknyttet kraftnettet med det samme behovet om tilgang på varme og strøm. Tilgangen til kraften er at av våre grunnleggende behov i et moderne samfunn. Det er derfor sterkt urimelig at noen må betale langt mer enn andre for tilgangen på strøm. Dette blir særlig urimelig for kundene til Nord-Salten Kraft som er et av landets mest effektive selskaper. Med dagens tariffsystem vil vi aldri kunne tilby våre kunder en gjennomsnittstariff i Norge uansett hvor effektive vi er. Det er sterkt urimelig og det kan ikke fortsette slik. Vi stiller oss derfor bak Distriktsenergis alternative tariffmodell, «effektivitetsmodellen». 

Et hovedelement i effektivitetsmodellen er at dersom nettselskapet er 100% effektivt basert på NVEs målinger i inntektsrammemodellen, får kunden gjennomsnittlig nettleie i Norge. Er selskapet mer effektivt, blir det billigere, og er selskapet mindre enn 100% effektivt blir det dyrere for kunden. En slik modell fremmer effektive og fremoverlente selskaper, i motsetning til dagens modell som har liten sammenheng mellom selskapenes effektivitet og nettleien til kunden.  

Vi stiller oss også bak oppropet fra et flertall av landets nettselskaper med et krav om likere nettleie, som ett viktig innspill til NVE, som i disse dager ferdigstiller sitt oppdrag til OED om alternative måter å utjevne nettleien på. Nå forventes det at NVE kjenner sin besøkelsestid og kommer med forslag som gir en reell utjevning av nettleien og ikke bare kvitterer ut oppdraget med at det er bare er å fusjonere og derigjennom sentralisere selskapene som eneste salomoniske løsning.  

I Nord-Salten har vi i 2019 en nettleie på 51 øre/kWh, mens gjennomsnittlig nettleie i Norge (veid) er på 29,85 øre. Samtidig er vi i 2019 113% effektiv. Det gir ingen mening. 

Vi ønsker oss fortsatt kompetansearbeidsplasser, høy beredskap og en positiv utvikling av lokalsamfunnene. Likere nettleie vil være med å underbygge dette, da næringsliv og husholdninger vil dra nytte av en lavere og mer rettferdig nettleie enn den de opplever i dag. Også vi stiller oss undrende til at det er billigst tilgang på kraften i Oslo hvor det knapt nok produseres en eneste kWh, mens det i området vårt er betydelig kraftproduksjon, med en langt høyere nettleie. For å få til noe slikt skjønner vi at beslutningene tas i Oslo. Nå er det tid for endring med likere nettleie for alle i Norge. 

Stein Valle, adm dir Nord-Salten Kraft

Kronikken leser du også her:

https://www.distriktsenergi.no/artikler/2019/11/20/nord-salten-kraft-et-av-landet-mest-effektive-selskaper-ber-om-likere-nettleie/