Melding om skogrydding langs høy- og lavspentlinjer i Narvik, Hamarøy, Sørfold og Steigen kommune.

Gjennom "Statens forskrifter for elektriske forsyningsanlegg" er nettselskapene pålagt å holde linjetraseene ryddet for trær. I den forbindelse underrettes grunneierne om at slik rydding vil bli utført i år. For mer informasjon ring 75 77 10 00.