Rekordår for konsernet Nord-Salten Kraft

Det er styrets og administrasjonens mål å fortsette å skape verdier for selskapets eiere og kunder, og for lokalsamfunnet i Nord-Salten som helhet.

Nord-Salten Krafts virksomhet har stor verdiskapning som kommer kommuner, næringsliv og lokalsamfunnet til gode. I 2019 utgjorde de direkte og indirekte ringvirkningene av virksomheten 57,9 millioner kroner bare i vårt konsesjonsområde. Disse er skatter og avgifter, aksjeutbytte til eiere, sponsing, lønn til ansatte, merverdi av konsesjonskraft og kjøp av varer og tjenester.

Den underliggende driften i datterselskapene, Nord-Salten Kraft AS og Nord-Salten Kraft Nett AS har vært god. Dersom en ser tallene for 2019 uten endringer avledet av fisjonen som ble gjennomført i fjor, ville det sammenlignbare resultatet for hele inntektsåret vist et overskudd på 44,6 mill. kroner etter skatt. Selskapet nådde en omsetning på 244,9 mill. kroner som også er ny bestenotering. 

En del av det gode driftsresultat sammenliknet med 2018 skyldes negative pensjonskostnader som følge av reduserte beregnede pensjonsforpliktelser ved utgangen av året. - Utviklingen og uforutsigbarheten i kostnader for ytelsesbaserte pensjonsordninger er en utfordring for så vel privat næringsliv som det offentlige, påpeker adm dir Stein Valle. Vi er derfor svært tilfredse med at vi fra 1.1.2018 har lukket ytelsesordningen og er etablert med innskuddsbasert pensjonsordning. 

En noe lavere kraftpris ble veid opp av økt produksjon i 2019, som landet på 273 GWh mot 221 GWh forrige år. 

Styret i Nord-Salten Kraft Holding AS har behandlet selskapets regnskap for 2019 og foreslår et utbytte på 2,84 kroner per aksje, totalt kr 10,0 millioner kroner. Styrets forslag legges fram for endelig behandling på generalforsamlingen 19. juni. Reduksjonen i utbyttet er begrunnet i det dramatiske fallet i kraftprisene etter regnskapsårets utgang, kombinert med den generelle forretningsmessige usikkerheten som følge av Covid19-utbruddet. 

Det ble investert for 93,2 millioner kroner i 2019. Beløpet inkluderer anlegg under utførelse som i hovedsak er referert pågående investeringer i Raukforsen kraftverk og nye Gjerelvmo transformatorstasjon. 

Totalt ble det levert 174 GWh kraft til sluttbrukere i NSK sitt distribusjonsnett i 2019, en økning på drøyt 6 GWh sammenliknet med 2018. - Vi ser at det grønne skiftet er i full gang, og utviklingen med tilrettelegging av nettilknytning for havbruksnæringen fortsetter. Vi er også i gang med en utredning av infrastruktur for lading av ferger, sier Valle. 

Som store eiere i Nord-Salten Kraft tilfaller en betydelig andel av verdiene vertskommunene gjennom skatter og avgifter, og utbytte. I 2019 var eierkommunenes inntekter fra Nord-Salten Kraft drøye 21 millioner kroner, tilsvarende 39 lærerstillinger, 175 skoleplasser i grunnskolen eller 45 sykepleierstillinger. 

I 2019 brukte Nord-Salten Kraft lokale leverandører for drøye 11,6 millioner kroner ekskl mva. For den private sektoren i Nord-Salten tilsvarer dette vare- og tjenestekjøpet over 29 årsverk. I tillegg kommer den indirekte effekten av vare- og tjenestekjøp generert av våre ansatte og deres lønn fra selskapet.