Energikonsern i vekst

Regnskapet for konsernet Nord-Salten Kraft for 2021 viser at samlet omsetning var 266 millioner kroner. En hyggelig rekord er veksten i antall nye medarbeidere.

Konsernet oppnådde et driftsresultat på 56,1 millioner kroner. Årsresultat etter skatt ble 18,3 millioner kroner. Du finner hele årsregnskapet for 2021 for konsernet her

Ved utgangen av 2021 var det 54 ansatte i Nord-Salten Kraft. I løpet av 2021 og hittil i 2022 har det blitt ansatt hele 14 nye medarbeidere i konsernet! Nord-Salten Kraft er et framtidsrettet energikonsern med et solid fagmiljø. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter for de som vil bo og arbeide i Nord-Salten, sier adm dir Klaus Hvassing.  Konsernet spiller en viktig rolle i det grønne skiftet i Nord-Salten. Vår energiproduksjon er basert på fornybare kilder og vårt strømnett muliggjør samfunns- og næringsutvikling, bosetting og elektrifisering av transport og havbruk.

Kraftproduksjonen ble 270,2 GWh i 2021, mot 295,4 GWh forrige år. Året 2021 har gitt oss et svært tydelig prisskille mellom nord og sør. Gjennomsnittlig kraftpris i sør var rundt 75 øre/kWh, mens Nord Norge hadde en snittpris rundt 35 øre/kWh. Hovedårsakene til denne forskjellen ligger i begrensningene i overføringsnettet mellom nord og sør, samt ulik ressurstilgang. Dette sammen med fyllingsgrad og nedbørsmengde gjør at vi forventer en kraftpris for 2022 på bare 15-17 øre/kWh.

Trenden med økt forbruk i nettet fortsetter. Totalt ble det levert 199,4 GWh kraft til sluttbrukere i NSK sitt distribusjonsnett i 2021, en økning på 18,3 GWh sammenliknet med 2020. 

Det har i 2021 vært betydelig aktivitet i Kystnett AS knyttet opp mot elektrifisering av fergene over Tysfjorden. Selv om også noen deler av de fysiske arbeidene med prosjektet ble påbegynt i 2021 så vil hovedtyngden av byggeaktivitetene finne sted i andre halvår 2022 samt 2023.

Vi bruker strøm til stadig flere formål og vi bruker mer strøm samtidig. Når mange bruker mye strøm samtidig skaper det utfordringer for kapasiteten i strømnettet. Effektbruken i Norge forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Regjeringen har vedtatt ny modell for nettleie som trer i kraft i juli 2022. Formålet er å få jevnet ut forbruket slik at forbrukstoppene blir lavere og vi får utnyttet eksisterende strømnett bedre. På sikt er det forventet at den nye nettleiemodellen vil gi oss lavere nettkostnader og færre naturinngrep som følger med nye nettutbygginger. Disse forskriftsendringene må også Kystnett tilpasse seg.