Årsresultat for 2022

Regnskapet for konsernet Nord-Salten Kraft viser at samlet omsetning var 236 millioner kroner i 2022. Vi kan også konstatere at det ble rekordhøy kraftproduksjon!

Konsernet oppnådde et driftsresultat på drøyt 50 millioner kroner. Årsresultat etter skatt ble 15,3 millioner kroner. Du finner hele årsregnskapet for 2022 for konsernet her.

Styret i Nord-Salten Kraft Holding AS har behandlet selskapets regnskap for 2022 og foreslår et utbytte på 2,761 kroner per aksje, totalt 10,745 millioner kroner. Styrets forslag legges fram for generalforsamlingen 23. juni. 

Kraftproduksjonen ble 315,7 GWh i 2022, mot 270,2 GWh forrige år. Dette er ny produksjonsrekord! Også i 2022 har det vært et tydelig prisskille mellom nord og sør. Gjennomsnittlig spot kraftpris for området Nord-Norge (NO4) ble 25,03 øre/kWh i 2022, mens systemprisen var 136,98 øre/kWh. Hovedårsakene til denne forskjellen ligger i begrensningene i overføringsnettet mellom nord og sør, samt ulik ressurstilgang.

Kraftproduksjon og -distribusjon er bærende elementer for å få til et grønt skifte. Utredninger rundt den fremtidige kraftsituasjonen peker mot et kraftunderskudd, med mindre ny produksjon kommer inn. Både i vår region, og nord og sør for oss er det planer om store ekspansjoner for både eksisterende og ny industri. Vi ser svært positivt på et økt aktivitetsnivå med tilhørende forbruksvekst for så vel næringsliv som husholdninger, og vil fortsette arbeidet med å fremme regionen som attraktiv for eksisterende og nye innbyggere og bedrifter. For å kunne møte forbruksøkningen vil konsernet måtte regne med betydelige investeringer i økt nettkapasitet over kommende 7-10 år. Totalt ble det i 2022 levert 198 GWh kraft til i overkant av 6.800 sluttbrukere i distribusjonsnettet.

Det har i 2022 vært betydelig aktivitet i Kystnett AS knyttet opp mot elektrifisering av fergene over Tysfjorden. De pågående byggeaktivitetene vil fortsette også gjennom hele 2023.  

Regjeringen vedtok i 2022 ny modell for nettleie, med formål å jevne ut forbruket slik at forbrukstoppene blir lavere og vi får utnyttet eksisterende strømnett bedre. Ny tariffmodell for nettleie i Kystnett ble som følge av dette innført høsten 2022.

Styret mener at selskapet er godt rustet for fortsatt lønnsom drift og videre vekst. Det er styrets og administrasjonens mål å fortsette å levere gode tjenester og skape verdier til samfunnets og eiernes tilfredshet.

Karoline O A Pettersen
Forsan kraftverk
Karoline O A Pettersen
Adm dir Klaus Hvassing