Pressemelding foreløpig regnskap 2017

Ny produksjonsrekord og kraftig resultatvekst for Nord-Salten Kraft AS.

Det foreløpige regnskapet for Nord-Salten Kraft AS viser et driftsresultat (ebit) på 66,7 millioner kroner. Resultatet er ny bestenotering for selskapet. Driftsmarginen ble 38,7%.

Resultatet etter skatt ble 33,9 millioner kroner, som er opp 12,0 millioner fra året før og kan tilskrives rekordhøy kraftproduksjon på 292 GWh og lavere driftskostnader. Tross produksjonsøkningen har selskapet lidd et betydelig tap som følge av vedlikeholdsarbeid i sentralnettet som igjen har skapt kapasitetsproblemer og påvirket prisene i vårt prisområde (NO4) negativt. Tapet oppveies likevel resultatmessig av negative pensjonskostnader for året, forårsaket av nye aktuarberegninger og overgang til innskuddsbasert pensjonsordning for selskapets ansatte.

For eierne utgjør resultatet i 2017 kr 8,70 per aksje og styret foreslår et utbytte på 70% eller kr 6,10 per aksje.

I 2. halvår 2017 hadde Nord-Salten Kraft et driftsresultat før avskrivinger (ebit) på 40,5 millioner kroner, en vekst på 22,0 millioner fra 2. halvår 2016. Endringen i resultatet skyldes i det vesentlige økt kraftproduksjon og virkningen av at endringer i selskapets pensjonsforpliktelser føres over resultatet ved årets slutt. I 2017 var pensjonskostnadene bokført med et negativt beløp på 8,7 millioner i andre halvår.

Årsresultatet viser at det kontinuerlige arbeidet med nyinvesteringer, driftsforbedringer og kostnadsfokus i hele organisasjonen gir resultater, sier administrerende direktør i Nord-Salten Kraft, Stein Valle.